K problematice sankcionování snížené světelné propustnosti autoskel

Zdroj: epravo.cz

Vzhledem k tomu, že se objevují v silničním provozu ve zvýšené míře motorová vozidla, která mají provedeny nepřípustné úpravy zasklení ztemněním předních bočních skel a čelních skel, nebo jsou na těchto sklech používány neschválené reklamní a obdobné autofólie byla novelou vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí vozidel stanovena v ustanovení § 11 odst. 2 písm. m) povinnost stanice technické kontroly být vybavena mj. zařízením na měření prostupu světla. Nutno podotknout, že tato právní úprava měla být původně účinná od 1.5.2012, avšak následně byla tato účinnost odložena až ke dni 1.1.2014, a to z toho důvodu, aby si jednotlivé provozovny Stanic technické kontroly mohly pořídit certifikované měřící přístroje, neboť technici Stanic technické kontroly zatím hodnotí propustnost autoskel pouze lidským okem, což je samozřejmě nejen nepřesné, ale zejména z pohledu právní jistoty neakceptovatelné. Nutno zdůraznit, že k dnešnímu dni Ministerstvo dopravy ČR nevydalo ani metodiku k provádění tohoto úkonu, ani nestanovilo výrobce a/nebo typ přístroje pro měření světelné propustnosti autoskel.

Zákonná úprava stanoví, že všechny úpravy a opravy zasklení vozidel, které mají za následek snížení světelné propustnosti zasklení, je možné provádět pouze za dodržení podmínek daných předpisem EHK č. 43, resp. směrnicí 92/22/EHS a musí podle nich být schváleny. Podle těchto technických předpisů nesmí být celková propustnost světla čelního skla nižší než 75 % a celková propustnost světla předních bočních skel nižší než 70 %. Pouze doplňme, že pokud je propustnost pod 20 %, policisté přestupek postoupí správnímu orgánu a řidiči je zakázána další jízda. Pokuta je v tomto případě od pěti do deseti tisíc korun nebo hrozí zákaz řízení na šest až dvanáct měsíců.

V souvislosti se shora uvedeným začali příslušníci Policie České republiky zcela nesystematicky při kontrolách vozidel používat detektory na měření propustnosti světla a odrazivosti povrchu automobilových skel značky  Monroe PMP Inc., typ Pocket Detective 2.1, jehož kalibraci opatřil Elektrotechnický zkušební ústav, s.p. a bez pardonu řidiče na cestách sankcionují. Je nutné uvést, že používání tohoto přístroje ze strany Policie ČR nemá oporu v platné právní úpravě, nehledě na skutečnost, že údajná kalibrace provedená Elektrotechnickým zkušebním ústavem, s.p., nemůže být považována za kalibraci dle zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění zákona č. 119/2000 Sb.

Obecně se domnívám, že je nutné vycházet z platného právního přístupu, podle kterého je technický stav vozidel posuzován vždy podle předpisů, které se vztahovaly na vozidlo v době schválení jeho technické způsobilosti a dále jen podle těch ustanovení novějších předpisů, které měly retroaktivní (zpětné) působení (např. dovybavení vozidel zadními svítilnami se světlem do mlhy, tachografy, deskami zadního značení apod.) (viz. např. instrukce Ministerstva dopravy České republiky pro STK č. 1/2002 ze dne 28.1.2002). Faktický stav o technické způsobilosti předmětného vozidla je tedy nutné brát jako platnou právní premisu, pokud nebude prokázán legálním způsobem opak.

V této souvislosti tedy nelze ani ze strany Policie ČR či správních orgánů namítat, že „neznalost zákona neomlouvá“, neboť pokud obviněný (řidič) v daném případě zákonnou úpravu znal, neměl možnost zjistit, zda jeho vozidlo vyhovuje jejím podmínkám.

Vzhledem k tomu, že si jak Ministerstvo dopravy ČR, tak Policie ČR, jsou vědomy, že se jedná o nejednoduchou problematiku, pořádaly a pořádají jednotlivá Krajská ředitelství Policie ČR preventivní akce s cílem kontrolního měření propustnosti skel na vozidlech, kdy měli možnost řidiči zjistit bez jakýchkoliv sankcí a zdarma hodnotu propustnosti skel u svých vozidel. Tato situace však trvá i v dnešních dnech, kdy ani jedna ze stanic technické kontroly v České republice nenabízí měření propustnosti autoskel certifikovaným přístrojem.

Vzhledem k tomu, že Policie ČR má jasnou povědomost o tom, že řidiči nemají možnost si propustnost autoskel nechat změřit, a to ani za poplatek, a přesto řidiče sankcionují, jedná se ze strany Policie ČR o šikanózní výkon práva, tedy v rozporu s ustanovením § 3 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník.

Shora uvedený stav je tedy zcela schizofrenní, neboť kontrolovaná vozidla má platné osvědčení o technické způsobilosti, předmětná autoskla mají případně schvalovací značku ATEST 8SD xxxx, avšak neexistuje legální možnost zjistit bez sankce, zda propustnost autoskel vyhovuje platné právní úpravě či nikoliv.

Není tajemstvím, že samotná Policie ČR musela na některých svých služebních vozidlech odstranit tmavé fólie, protože rovněž nesplňovaly předepsané parametry. Toto jim však bylo umožněno bez jakékoliv sankce, naproti tomu řidiči jsou sankcionováni bez pardonu, a bez možnosti jakkoliv odstranit údajný protiprávní stav. Tímto přístupem je porušována základní právní zásada „rovnosti před zákonem“ a „zásada právní jistoty.“


Mgr. Martin Pešek

Martin Pešek
Advokát | Mediátor | Rozhodce


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů , judikatura, právo | www.epravo.cz